Játékszabályzat


A játék Szervezője a Truscada Hungary Kft. (1133 Budapest, Garam utca 32. 1. számú üzlet cégjegyzékszám:01-09-301839, adószám: 26099897-2-41 ), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek
  A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban. 14 – 18 év közöttiek kizárását is, bár ez utóbbi nem kötelező, bár azt érdemes rögzíteni, hogy kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges a játékban való részvételhez. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 2. A Játék időtartama
  A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját www.truebelle.hu oldalon lesz látható.
 3. Jelentkezés a Játékra
  A Játékra jelentkezés feltételi: lást ww.truebelle.hu Truscada Karácsony 2020 Díszítő verseny blog poszt alatt.
 4. Nyeremény lást ww.truebelle.hu Truscada Karácsony 2020 Díszítő verseny blog poszt alatt.
 5. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése Truscada Hungary facebook oldalá és a www.truebelle.hu oldalon
 6. Nyeremény kiküldése
  A nyeremény futárszolgálattal való kiküldése vagy személyes átvétele egyeztetett helyszínen és időpontban.
 7. Az adatkezelés a GDPR új törvénye szerint.
 8. Felelősségkizárás
  A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért, (versenykijás bármeny pontjának nem megfelő versenymunka bekóldése) értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
  A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
  A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
  Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 9. Egyéb
  A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Instagram és a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Instagram semmilyen formában nem kapja meg.

VISSZA A LAP TETEJÉRE